Mitä teemme

Usein yri­tyk­sel­le ei ole talou­del­li­ses­ti perus­tel­tua pal­ka­ta laa­jaa jouk­koa omia eri­tyis­asian­tun­ti­joi­ta rahoi­tuk­sen, talous­hal­lin­non tai juri­dii­kan teh­tä­viin. Toi­saal­ta, lop­pu­tu­los ei ole kui­ten­kaan sama, jos näi­tä teh­tä­viä hoi­de­taan yri­tyk­sis­sä oman toi­men ohel­la. Me autam­me yri­tyk­siä rat­kai­se­maan tämän haas­teen. Asiak­kaam­me saa­vat tar­vit­ta­van osaa­mi­sen ja pal­ve­lut käyt­töön­sä sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on talou­del­li­ses­ti perus­tel­tua, ilman tar­vet­ta tin­kiä asian­tun­ti­juu­des­ta ja osaa­mi­ses­ta. Toi­mia­lu­eem­me kat­taa koko Suomen.

Mitä teemme

Usein pie­nel­le tai kes­ki­suu­rel­le yri­tyk­sel­le ei ole talou­del­li­ses­ti perus­tel­tua pal­ka­ta laa­jaa jouk­koa omia eri­tyis­asian­tun­ti­joi­ta rahoi­tuk­sen, talous­hal­lin­non tai juri­dii­kan teh­tä­viin. Toi­saal­ta lop­pu­tu­los ei ole kui­ten­kaan sama, jos näi­tä teh­tä­viä hoi­de­taan yri­tyk­sis­sä oman toi­men ohel­la. Me autam­me yri­tyk­siä rat­kai­se­maan tämän haas­teen. Asiak­kaam­me saa­vat tar­vit­ta­van osaa­mi­sen ja pal­ve­lut käyt­töön­sä sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on talou­del­li­ses­ti perus­tel­tua, ilman tar­vet­ta tin­kiä asian­tun­ti­juu­des­ta ja osaamisesta.

Palvelumme

Parco­la Oy tar­jo­aa tukea yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja kas­vat­ta­mi­seen. Olem­me eri­kois­tu­neet pk-yri­tyk­sen rahoi­tuk­sel­li­sen ase­man paran­ta­mi­seen ja tuom­me liik­keen­joh­don tuek­si van­kan osaa­mi­sen lii­ke­toi­min­ta- ja rahoi­tus­suun­ni­tel­mien teke­mi­seen, rahoi­tus­neu­vot­te­lui­hin, talou­del­li­seen rapor­toin­nin paran­ta­mi­seen sekä yri­tys- ja rahoi­tus­ra­ken­teen muuttamiseen.

Toimintamallimme

Toi­min­ta­mal­lim­me perus­tuu useas­ta yri­tyk­ses­tä koos­tu­vaan asian­tun­ti­ja­ver­kos­toon, joka tar­jo­taan asiak­kaan käyt­töön yhden kon­tak­ti­hen­ki­lön kaut­ta. Kokoam­me asian­tun­ti­ja­ver­kos­tos­tam­me asiak­kaan tilan­tee­seen sopi­van tii­min ja var­mis­tam­me että asia­kas saa ammat­ti­mai­sen ja osaa­van avun. Koko­nais­rat­kai­sun toi­mi­vuus var­mis­te­taan siten että me koor­di­noim­me asiak­kaan puo­les­ta asian­tun­ti­ja­työ­tä ja pake­toim­me sen asiak­kaal­le val­miik­si palveluksi.

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä