Henkilöesittely

 

Ant­ti Toivainen

Liik­keen­joh­don konsultti

Parco­la Oy, yri­tyk­sen perus­ta­ja ja omistaja

Hel­sin­ki

Puhe­lin: +358 50 40 85852

antti.toivainen@parcola.fi

Erityisosaaminen

Yri­ty­ra­hoi­tus, yri­tys­ten pank­ki­asioin­ti, lii­ke­toi­min­nan kehitys

Kielitaito

Suo­mi, englanti

Profiili

Minul­la on vah­va, lähes 15 vuo­den koke­mus yri­tys­pank­ki­lii­ke­toi­min­nas­ta. Olen toi­mi­nut useis­sa haas­ta­vis­sa pan­kin asian­tun­ti­ja- ja esi­mies­teh­tä­vis­sä, sekä Suo­mes­sa että ulko­mail­la. Työ­ura­ni on raken­tu­nut asia­kas­ra­ja­pin­nan ja lii­ke­toi­min­nan kehi­tyk­sen raja­pin­taan. Olen toi­mi­nut asia­kas­vas­tuul­li­se­na joh­ta­ja­na kes­ki­suu­ril­le ja suu­ril­le yri­tys­asiak­kail­le, yksi­kön­joh­ta­ja­na yri­tys­pan­kis­sa, vetä­nyt lii­ke­toi­min­nan kehi­ty­syk­sik­köä sekä toi­mi­nut asian­tun­ti­ja­na digi­taa­li­ses­sa lii­ke­toi­min­nan kehityksessä. 

Kan­sain­vä­lis­tä koke­mus­ta olen kar­tut­ta­nut asu­mal­la ja työs­ken­te­le­mäl­lä Kii­nas­sa lähes kol­me vuot­ta sekä työs­ken­te­le­mäl­lä kak­si vuot­ta osa­na poh­jois­mais­ta tii­miä. Vah­vuu­te­ni on syvä ymmär­rys pank­kien yri­tys­asia­kas­lii­ke­toi­min­nas­ta, yri­tys­ra­hoi­tus, kyky hah­mot­taa moni­mut­kai­sia koko­nai­suuk­sia, stra­te­gi­nen ajat­te­lu sekä rat­kai­su­ha­kui­nen työskentelytapa.

 

Ura

 

Parcola Oy (2018 -)

Liik­keen­joh­don kon­sult­ti, yrittäjä

 

Nordea (2003–2017)

Stra­te­gy Mana­ger, Markets
Yksi­kön­joh­ta­ja, Cor­po­ra­te Strategy&Development (Suo­mi)
Yksi­kön­joh­ta­ja, Kes­ki- ja Itä-Suo­men Yrityspankki
Senior Rela­tions­hip Mana­ger, Shang­hain konttori
Rela­tions­hip Mana­ger, Suurasiakastoiminto
Rela­tions­hip Mana­ger, Hel­sin­gin Yrityspankki
Trai­nee

Minul­la on koke­mus­ta nel­jäs­sä eri joh­to­ryh­mäs­sä työskentelystä

Koulutus ja opinnot

Oikeus­tie­tei­den kan­di­daat­ti, Lapin Yliopisto

Las­ken­ta­toi­men ja rahoi­tuk­sen opin­to­ja, Vaa­san Yli­opis­to & Uni­ver­si­ty of Aber­tay Dundee

Nor­dea Young Sig­ni­ficant Talent ‑ohjel­ma

 

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä