Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat

Finans­si­toi­mia­lan regu­laa­tion kiris­ty­mi­nen yhdes­sä pank­kien toi­min­nan tehok­kuus­vaa­ti­mus­ten kans­sa aset­ta­vat myös yri­tys­asiak­kail­le uusia vaatimuksia.

Lai­na­pää­oman saa­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si asiak­kai­den on suun­ni­tel­ta­va aiem­paa pit­kä­jän­tei­sem­min rahoi­tus­taan ja kyet­tä­vä tuot­ta­maan toi­min­nas­taan ammat­ti­mai­nen lii­ke­toi­min­ta- ja rahoitussuunnitelma.
Onnis­tu­mi­nen vaa­tii parem­paa ymmär­rys­tä pait­si yri­tyk­sen oman lii­ke­toi­min­nan tilas­ta, myös pan­keil­le ase­te­tuis­ta uusis­ta vaatimuksista.
Tuem­me yri­tys­asiak­kai­tam­me ammat­ti­mai­sen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja rahoi­tus­suun­ni­tel­man laatimisessa.

Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat

Yri­tyk­sil­tä vaa­di­taan aiem­paa enem­män osaa­mis­ta, ymmär­rys­tä ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja toi­mi­van rahoi­tus­ra­ken­teen toteuttamiseen.

Pan­kit ovat edel­leen yli­voi­mai­ses­ti mer­kit­tä­vin ulko­puo­li­sen rahoi­tuk­sen läh­de PK-yri­tyk­sil­le. Kui­ten­kin kas­va­vas­sa mää­rin käy­te­tään myös mui­ta rahoi­tuk­sen läh­tei­tä, kuten suo­raan sijoit­ta­jil­ta kerät­tä­vää vel­ka­muo­tois­ta rahoi­tus­ta. Usein onkin niin, että suo­raan sijoit­ta­jil­ta kerät­tä­vä, pank­ki­lai­naan näh­den alis­tei­nen rahoi­tus on edel­ly­tys pank­ki­lai­nan saa­mi­sel­le. Avus­tam­me yri­tys­asiak­kai­tam­me rahoi­tus­ra­ken­teen suun­nit­te­lus­sa, rahoi­tus­vaih­toeh­to­jen kar­toit­ta­mi­ses­sa sekä pank­kien ja mui­den rahoit­ta­jien kon­tak­toin­nis­sa. Yhdes­sä kump­pa­niem­me kans­sa voim­me toteut­taa myös vaa­dit­ta­van dokumentaation.

Kiin­teis­töi­hin ja asun­toi­hin liit­ty­vät ope­raa­tiot ja suun­ni­tel­mat vaa­ti­vat nor­maa­lis­ta lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta poik­kea­vaa osaa­mis­ta ja mark­ki­nan tun­te­mis­ta. Kiin­teis­töt muo­dos­ta­vat myös mer­kit­tä­vän osuu­den monen yri­tyk­sen vakuus­mas­sas­ta, joten kiin­teis­töi­hin liit­ty­vil­lä ope­raa­tioil­la on suu­ri mer­ki­tys yri­tyk­sen rahoi­tuk­sel­le ja sen saa­ta­vuu­del­le. Yri­tyk­sen suun­ni­tel­les­sa kiin­teis­töin­ves­toin­tia tai ‑dives­toin­tia, kiin­teis­tön jalos­tus­ta tai muu­ta mer­kit­tä­vää kiin­teis­tö- tai asun­to-ope­raa­tio­ta, tuem­me asiak­kaan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­maa yhdes­sä kump­pa­nim­me FinCap Kiin­teis­tö­va­rain­hoi­to Oy:n kanssa.

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy

Pitkä kokemus ja kattavat tietopalvelut varmistavat oikean kiinteistön arvon määrityksen

Arvioi­jil­lam­me on pit­kä ja kat­ta­va koke­mus niin liike‑, toi­mis­to- ja tuo­tan­to­kiin­teis­tö­jen, kuin eri­kois- sekä asuin­koh­tei­den arvioin­nis­ta. Arvioin­nis­sa sovel­le­taan tar­peen mukaan kaup­pa-arvo‑, tuot­toar­vo- tai kus­tan­nusar­vo­me­ne­tel­miä. Arvioi­jil­la on käy­tös­sään kiin­teis­tö­tie­to­jär­jes­tel­mä ja kaik­ki mark­ki­nain­for­maa­tion läh­teet, jol­loin arvioi­ta­va mark­ki­na-arvo on aina ajan­ta­sai­nen. Arvioin­nis­sa nou­da­te­taan Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin kiin­teis­tö­ar­vioin­nin auk­to­ri­soin­ti­jär­jes­tel­män (AKA) ja kan­sain­vä­li­siä (Inter­na­tio­nal Valua­tion Stan­dards, IVS) vaa­ti­muk­sia. Arvioi­jil­lam­me on AKA‑, KHK- ja RICS- (Roy­al Ins­ti­tu­tion of Char­te­red Sur­vey­ors) päte­vyy­det. Arvioin­nin tulok­sia voi­daan käyt­tää kaik­kiin tar­koi­tuk­siin, mm. kau­pan tuke­na, vakuus­tar­koi­tuk­seen, talou­del­li­seen rapor­toin­tiin ja yhtei­sen omai­suu­den jakamiseen.

Me tiedämme, että yrittäjän aika on kallisarvoinen resurssi. Siksi me keskitymme olennaiseen.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut yhdessä paketissa

050 408 5852

Soita ja sovitaan tapaaminen

antti.toivainen@parcola.fi

Lähetä viestiä